/  Firmast/  Juhtimissüsteem ja sertifikaadid

Juhtimissüsteem ja sertifikaadid

HHLA TK Estonia AS pakub kliendile transiitkauba läbi sadama liigutamise kogu teenusspektrit „ühe akna“ põhimõttel.

HHLA TK Estonia AS on loonud, dokumenteerinud ja ellu viinud juhtimissüsteemi standardites ISO 9001:2008 (kvaliteedijuhtimine), ISO14001:2004 (keskkonnajuhtimine); ISO 22000:2005 (toiduohutus) ja OHSAS 18001:2007 (tööohutus) toodud nõuete kohaselt. Täites kõiki juhtimissüsteemi raames kehtestatud reegleid, tagab ettevõte sellega ka kogu süsteemi mõjususe pideva parendamise. Juhtimissüsteemi loomisel on arvestatud lisaks eelnimetatud standardite nõuetele ettevõttes juba olemasolevat praktikat ja seadusandlikke nõudeid.


Juhtimissüsteemi käsitlusalaks on:


 • stividoriteenused
 • kaupade vastuvõtmine, ladustamine ja lossimine
 • veoste ekspedeerimine


HHLA TK Estonia AS visioon on olla Eesti stividoride turuliider kõige paindlikuma, kiirema ja kvaliteetsema konteiner- ja üldkaupade ümberlaadimise teenuse toel.


HHLA TK Estonia AS missioon on olla Läänemere regioonis eelistatud terminalioperaator, keda tuntakse oma tegevusala parima teenuskvaliteedi ja professionaalse koostöövõime järgi.


HHLA TK Estonia AS strateegilised konkurentsieelised

Paindlikkus, mis võimaldab oma tegevust kohandada vastavalt kliendi soovidele.


Meil on Eestis ainus spetsialiseeritud konteinerterminal ja külmkaupade terminal, lisaks multifunktsionaalsed terminalid. Meil on Eesti sadamate suurimad, nii kinnised kui ka lahtised üldkaupade ladustamiseks mõeldud laopinnad.


Kiirus, mis tagab kliendi kauba liigutamise ja liikumise eesmärgipäraselt ja takistusteta.


Kiire ja kvaliteetse teenindamise tagab hea juhtimine ning operatiivne infovahetus.


Universaalsus, mis võimaldab teenindada kõiki transiitkaubavoo kliente, sõltumata kaubaliigist.


Meie terminalides on alati võimalik laadida, lossida ja ladustada mistahes erinevaid veoseid: konteinereid, puistlaste, segalaste ja hoiustamisel kindlat temperatuurirežiimi vajavaid veoseid.


Need eesmärgid saavutame juhtimispoliitika järgimisega, töötajate tegutsemisega vastavalt konkreetsetele tööjuhistele, teenuse ja selle elementide kontrolli ja seirega ning kogu firma süsteemse toimimisega kvaliteetse tulemuse saavutamise nimel.


Juhtimispoliitika

 • Meie eesmärgiks on osutada klientidele teenuseid kaupade ümberlaadimisel sellise kvaliteediga, et meie klientide nõudmised oleksid täidetud ja võimaluse korral ületatud.
 • Meie tegevus on suunatud kõikide osapoolte nõuete rahuldamisele.
 • Meie teenused on ühtlaselt hea kvaliteediga kogu pakutavate teenuste nomenklatuuris. Kvaliteetne ja ohutu teenus konkurentsivõimelise hinnaga saavutatakse läbimõeldud ja efektiivselt toimiva kvaliteedi juhtimise teel.
 • Me suhtume keskkonda säästvalt ja püüame vältida keskkonna asjatut saastamist. Me kasutame keskkonnasõbralikke materjale ja kohaldame efektiivseid tehnoloogiaid, rakendame jäätmete taaskasutust.
 • Ettevõtte juhtkond on keskendunud oma töötajate tervise eest hoolitsemisele ja põduruse ärahoidmisele vastavalt asjakohastele normatiivaktidele.
 • Järgides oma tegevustes standardite nõudeid tagame sellega juhtimissüsteemi mõjususe pideva parenemise.

 

 

 

 

Teenused

 • Kaupade laadimine/lossimine (konteinerid,üldkaubad, refkaubad, vanametall);
 • Ladustamise teenused vabatsoonis;
 • Kaupade komplekteerimine ja ümberlaadimine;
 • Ekspedeerimine;
 • Kaupade omanikuvahetus vabatsoonis;
 • Kaupade ost-müük;
 • Lisandväärtuse andmine;
 • Laadimistehnika rent, hooldus ja remont;
 • Laohoonete rent;
 • Muud ühised arendused koos klientide ja koostööpartneritega meie terminali alal;

Vastavusjuhtimine / Compliance

Oluline osa HHLA ühingujuhtimisest on tema äritegevuse suhtes kohaldatavate seaduste ja sisemiste reeglite järgimine (edaspidi “vastavus”). Sellega seoses võtab HHLA oma vastutust äripartnerite, aktsionäride, töötajate ja avalikkuse ees väga tõsiselt.

 

Vastavusjuhtimissüsteemi tuumana on HHLA kasutusele võtnud „Käitumiskoodeksi“. Koodeks sisaldab ülimuslikke põhimõtteid konkreetsete vastavusküsimuste osas, nagu näiteks konkurentsikäitumine ettevõttes, korruptsiooni ennetamine, huvide konfliktid ja konfidentsiaalse teabe käitlemine.

 

Samuti hõlmab juhend töötajatele ja kolmandatele isikutele võimalust esitada teatisi või vihjeid ettevõttes esineva ebaregulaarse käitumise kohta. Kõiki teatisi käsitletakse konfidentsiaalselt ja neid saab esitada ka anonüümselt.

 

Töötajate pidevaks teavitamiseks nii „Käitumiskoodeksi“ sisust kui ka muudest põhilistest teemadest, näiteks korruptsiooni ennetamine ja konkurentide vastane käitumine, kasutatakse kutsealaseid koolitusi ja ettevõttesisest meediat. Vastavushaldussüsteemi grupiülest koordineerimist juhib grupi nõuetele vastavuse eest vastutav ametnik, kes teeb muu hulgas koostööd riskijuhtimise ja siseauditi osakonnaga. Oma sõltumatuse säilitamiseks annab kontserni järelevalveametnik aru otse juhatusele ja revisjonikomisjonile. Lisaks tegutseb ta töötajate ja väliste osapoolte nõustajana ning kontaktisikuna vastavusküsimuste korral.

 

Oma suhetes klientide, tarnijate, konkurentide ja teiste sidusrühmadega püüdleb HHLA suhete poole, mida iseloomustab terviklikkus, õiglus, vastutus ja jätkusuutlikkus, ning loodab, et tema tarnijad järgivad samu põhimõtteid. Sellest tulenevalt on HHLA väljatöötanud ka käitumisjuhendi tarnijatele.

 

Kõigi sidusrühmade huvide ja usalduse kaitsmiseks täiustab HHLA pidevalt praegust nõuetele vastavuse haldussüsteemi.

 

HHLA_KÄITUMISKOODEKS_EST.pdf

HHLA_Tarnijate_käitumisjuhend_EST.pdf