/  Kontakt/  Läbipääsuloa taotlus sõiduautodele

Läbipääsuloa taotlus sõiduautodeleTerminalPermit the following persons/vehicles

* Kohustuslik väli

Saada

 

 

INFOLEHT

 

HHLA TK Estonia AS territooriumil liikumise ja sissepääsu kohta

 

HHLA TK Estonia AS (edaspidi nimetatud TK) asub Muuga sadamas suletud territooriumil ning sinna pääseb kehtiva korra kohaselt loa alusel läbi selleks määratud pääslate või väravate (edaspidi nimetatud pääsla).

 

1. Sissepääsuloa taotlemine, vormistamine ja väljastamine

 

1.1 Taotlus TK territooriumile pääsemiseks tuleb esitada soovitavalt 24 tundi enne TK külastamist e-posti aadressil . TK sekretär vormistab loa tööpäeval kell 8.00 - 16.00 talituse- ja/või personalijuhi poolt kooskõlastatud taotluse kohaselt ja edastab selle turvafirmale, kes loa alusel laseb isikud ja sõidukid TK territooriumile läbi TK pääsla 1 või TK pääsla 2.

 

1.2 Taotlus (vt lisa 1) või loa taotlemiseks meili teel saadetud teave peab sisaldama vähemalt alljärgnevaid andmeid:

-  taotleja/ettevõtte nimi, registrikood, postiaadress, kontaktisiku nimi, telefon, e-posti aadress;

-  TK territooriumil viibimise põhjus/alus, eesseisva tegevuse kirjeldus ja koht, lepingu number jne;

-  territooriumil viibimise algus- ja lõppaeg;

-  isikute ja sõidukite loetelu koos andmetega (ees- ja perekonnanimi, isikukood, auto mark, mudel ja registrinumber), samuti tuleb ära märkida, kes on sõiduki juht ja kes kaassõitjad.

 

1.3 TK võib loa väljastamisest keelduda, kui ilmneb, et varem samale isikule või ettevõttele väljastatud loa kasutamine on olnud vastuolus TK kehtiva korraga või on kahjustanud TK huve või puudub põhjendatud vajadus loa väljastamiseks.

 

2. Isikute sissepääs TK territooriumile

 

2.1 Isikud lubatakse TK territooriumile vastava talituse juhataja ja/või personaligrupi juhataja poolt e-posti teel kooskõlastatud taotluse või käesoleva infolehe lisa 1 taotluse ning TK sekretäri poolt vormistatud sissepääsuloa alusel. Sekretär edastab sissepääsuloa e-posti teel TK turvafirmale, kes lubab selle alusel nimetatud isikud territooriumile.

 

2.2 NB! TK territooriumil töötsoonis liikudes peavad nii TK töötajad kui külalised kandma kollast või oranži ohuvesti ja kaitsekiivrit.

 

3. Sõidukite sissepääs TK territooriumile

 

3.1 TK pääsla 1 (Üleveo tänaval) - kaubaautod (veoauto koos järelkäruga, konteineriga vms) lubatakse TK territooriumile ja sealt välja arvestusgrupis varem vormistatud dokumentide alusel.

 

3.2 TK pääsla 2 (Veose 9) - sõiduautod (k.a väikebussid jms) lubatakse TK territooriumile põhjendatud taotluse alusel (käesoleva infolehe lisa 1). Erandina on pääsla 2 kasutamine lubatud metsaveokitel.

 

3.3 NB! TK territooriumil töötsoonis liikumise ajal peab sõiduki katusel olema kinnitatud töötav kollane vilkur ja ohutuled sisse lülitatud.


4. TK territooriumil liikumise reeglid

 

4.1 Käesoleva korra kohaselt kehtib eraldi liikumine TK territooriumil alljärgnevatele isikugruppidele:

-  kaubaomanikud

-  õppe- või muud ekskursioonid

-  sürveiorid

-  lepingupartnerid

-  külalised

 

4.2 Kõiki TK kliente ja külalisi (edaspidi nimetatud külalised) saadab territooriumil liikumise ajal selle struktuuriüksuse töötaja (edaspidi nimetatud saatja), kuhu külaline on kutsutud või millist terminali soovib külastada, või määratakse saatja vajaduse korral TK juhtkonna poolt.

 

4.3 Saatja kohustused:

-  võtab külalised vastu TK pääsla 2 juures;

-  saadab külalisi ja tagab nende ohutuse kogu nende TK territooriumil viibimise aja jooksul ning vajaduse korral juhatab territooriumil liikumist;

-  saadab lahkuvaid külalisi kuni pääslani.

 

4.4     Külalise kohustused:

-  siseneb TK territooriumile loaga ja liigub territooriumil ainult koos saatja ja varem kooskõlastatud vastava TK struktuuriüksuse juhiga;

-  järgib TK ettekirjutust mitte salvestada ilma TK eelneva kooskõlastuseta mistahes andmekandjale kaupu, territooriumi, tehnikat vms;

-  järgib TK territooriumil kehtivaid tule-, elektri- ja tööohutusnõudeid.

 

 

NB! TK sekretäri kontaktandmed: tel +372 631 9593,