/  Kontakt/  Läbipääsuloa taotlus

Läbipääsuloa taotlusTerminalPermit the following persons/vehicles

* Kohustuslik väli

Saada

 


Loa taotleja on tutvunud Transiidikeskuse AS kehtestatud läbipääsu korraga ning kohustub täitma korda ja ISPS koodeksist tulenevaid turvalisuse nõudeid.

 

 


Kinnitatud: Juhatuse otsusega 17.01.14 nr 7

INFOLEHT
Transiidikeskuse AS territooriumil liikumise ja sissepääsu kohta

Transiidikeskuse AS (edaspidi nimetatud TK) asub Muuga sadamas ning tööiseloomust tulenevalt on territoorium suletud ning sinna pääseb kehtiva korra kohaselt TK poolt vormistatud loa alusel läbi selleks määratud pääslate või väravate (edaspidi nimetatud pääsla).

 

1. Sissepääsuloa taotlemine, vormistamine ja väljastamine

 • 1. Taotlus TK territooriumile pääsemiseks tuleb esitada soovitavalt 24 tundi enne territooriumile sisenemist e-posti aadressil luba@tk.ee. TK Muuga sekretär vormistab ja väljastab loa tööpäeviti kell 8.00 - 16.00 talituse- ja/või personalijuhi poolt kooskõlastatud taotluse kohaselt ja edastab selle turvaettevõttele, kes loa alusel laseb isikud ja sõidukid TK territooriumile läbi alltoodud vastava pääsla: TK pääsla 1 või TK pääsla 2.
 • 2. Taotlus (lisa 1) või loa taotlemiseks saadetud info e-maili teel peab sisaldama alljärgnevaid andmeid: 
  - taotleja/ettevõtte nimi, registrikood, postiaadress, kontaktisiku nimi, telefon, e-aadress; 
  - territooriumil viibimise põhjus/alus, tegevuse kirjeldus ja koht TK territooriumil, lepingu nr jne; 
  - territooriumil viibimise algus- ja lõppaeg; 
  - isikute ja sõidukite loetelu koos andmetega (ees- ja perenimi, isikukood, auto mark, mudel ja registrinumber, sõidukijuht, reisijad). 

 • 3. TK võib loa väljastamisest keelduda, kui ilmneb, et varem samale isikule või ettevõttele väljastatud loa kasutamine on olnud vastuolus TK kehtiva korraga või on kahjustanud TK huve või puudub põhjendatud vajadus loa väljastamiseks.

 

2. Isikute sissepääs TK territooriumile

1. Isikud lubatakse TK territooriumile vastava talituse juhataja ja/või personaligrupi juhataja poolt e-posti teel kooskõlastatud taotluse või käesoleva infolehe (lisa 1) taotluse põhjal ning TK Muuga sekretäri poolt vormistatud sissepääsuloa alusel. TK Muuga sekretär edastab sissepääsuloa e-posti teel TK pääslasse 1 või TK pääslasse 2 turvafirmale, kes lubab selle alusel nimetatud isikud territooriumile.
 • 2. TK territooriumil töötsoonis liikudes peavad isikud kandma kollast või oranži ohuvesti ja kaitsekiivrit.

3. Transpordi sissepääs TK territooriumil

 

 • TK pääsla 1 (Üleveo tn) – kaubaautod (veoauto koos järelkäru-/ konteineriga jms) lubatakse TK territooriumile ja sealt välja eelnevalt arvestusgrupis vormistatud dokumentide alusel (erandiks on talitusejuhi luba külaliste jaoks).
 • TK pääsla 2 (Veose tn 9) – sõiduautod (k.a pakibussid jms edaspidi nimetatud sõidukid) lubatakse TK territooriumile käesoleva infolehe lisa 1 põhjendatud taotluse alusel (erandina on lubatud pääsla kasutamine metsaveoautodele).
 • Sõidukid, keda TK territooriumile ei lubata tuleb parkida selleks ettenähtud ja tähistatud parkimisalal:

Üleveo tn (klienditeeninduse kõrval olev parkla) ) - konteinerterminali külastajatele.

Veose tn 9 (TK pääsla 2 kõrval olev parkla) - üldkaubaterminali külastajatele.

 • TK territooriumil töötsoonis liikudes peab sõidukil olema katusele kinnitatud töötav kollane vilkur ja sisselülitatud ohutuled.

4. TK territooriumil liikumise kord

 • Käesolev kord kehtestab eraldi liikumise TK territooriumile alljärgnevatele nn kliendigruppidele (isikutele): 
  - kaubaomanikud; 
  - ekskursioonid (õpilastele jms); 
  - sürveierid; 
  - lepingupartnerid; 
  - külalised. 
 • Kõiki kliente/külalisi TK territooriumil saadab vajadusel vastava struktuuriüksuse töötaja või TK juhtkonna poolt määratud töötaja (edaspidi Saatja) kuhu klient/külalised on kutsutud ja/või, millist terminali soovitakse külastada.
 • Saatja kohustused:

Võtab kliendi (-d)/ külalise (-d) vastu, kas TK pääsla 1 või TK pääsla 2 juures.

Saadab külalisi kogu TK territooriumil viibimise ajal ning lahkumisel kuni vastava pääslani.

Vajadusel tagab kliendi/külaliste ohutuse ning juhatab teda territooriumil liikumisel.

 • TK külastajaja kohustused:

Sisenemine ja liikumine on lubatud TK territooriumile (-mil) ainult koos saatjaga ning eelnevalt kooskõlastatult TK vastava struktuuriüksuse juhiga.

Keelatud on ilma TK eelneva kooskõlastuseta kaupade, territooriumi, tehnika jms salvestamine mistahes andmekandjale.

Järgida TK territooriumil kehtestatud üldiseid tuleohutusnõudeid, elektri – ja tööohutusnõudeid.

 

 

NB! Täiendava info saamiseks ja küsimuste korral palun pöörduda: 

Muuga sekretär Nadežda Kekiševa tel.nr 6319 593 e-mail nadezda.kekisheva@tk.ee
Personaligrupi juhataja Ülari Seepter tel.nr 6319 655 e-mail ulari.seepter@tk.ee